นโยบายผู้บริหาร
นายประเสริฐ อินอ้าย สาธารณสุขอำเภอบึงนาราง ได้กำหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของ ทุก หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน ดังนี้
  • ๑) ยึดตัวชี้วัด ที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้ และตัวชี้วัดที่เพิ่มเติมจาก เขตสุขภาพฯ เป็น ตัวชี้วัดผลงาน, ใช้ เป็นเครื่องชี้นำ ที่จะนำไปสู่การกำหนดกระบวนการดำเนินงานต่อไป
  • ๒) ส่งเสริมให้ เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน (ครอบครัวเดียวกัน, Unity ) ทำงานเชื่อมประสานเป็น อันหนึ่ง อันเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเรื่อง One province One Hospital และ District Health System (DHS)
  • ๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทำงานเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆ โดยยึดเป้าหมายเดียวกัน แบ่งปัน ทรัพยากร ปรับแผน และกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกัน สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
  • ๔) เน้นการพัฒนา ระบบข้อมูลข่าวสารที่สามารถตอบสนองการดำเนินภารกิจ ให้ความสำคัญกับ การสื่อสาร ข่าวสาร (Information) ถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการรับรู้ด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการ สื่อสารสาธารณะ ให้เกิดความเข้าใจการดำเนินงาน ของหน่วยงาน, เชิดชูต้นแบบที่ดีในการทำงาน และต้นแบบที่ดี ในด้านสุขภาพ
  • ๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มพูนองค์ความรู้ และสร้างความรู้จากการดำเนินงาน ผ่านกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการวิจัย โดยเฉพาะ งานวิจัย R2R , เพิ่มจำนวนผลิตผลด้านวิชาการขององค์กร รวมไปถึงการพัฒนา องค์กรตามมาตรฐานต่างๆ ยอมรับและผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงาน
  • ๖) ให้ความสำคัญกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยปรับกระบวนการทำงาน ให้ยึดเป้าหมาย เป็นหลัก ทำงานอย่างเป็นระบบ ยึดกฎระเบียบ และมีการกำกับติดตามงานอย่างใกล้ชิด บูรณาการการทำงาน ระหว่างฝ่าย /ระหว่างกลุ่มงาน / ระหว่างหน่วยงาน

ประกาศ

20 มี.ค. 2567 23.43 น. moit 2.18.ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน MOIT2 ไฟล์แนบ
20 มี.ค. 2567 23.43 น. moit 2.18.ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน MOIT2 ไฟล์แนบ
20 มี.ค. 2567 23.18 น. moit 4.3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4 ไฟล์แนบ
20 มี.ค. 2567 23.18 น. moit 4.3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4 ไฟล์แนบ
20 มี.ค. 2567 23.17 น. moit 4.2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4 ไฟล์แนบ

23 มี.ค. 2567 05.04 น. MOIT13ข้อ3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13 ไฟล์แนบ
23 มี.ค. 2567 05.04 น. MOIT13ข้อ3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13 ไฟล์แนบ
22 มี.ค. 2567 23.52 น. moit 2 ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) รอบ 6 เดือน MOIT2 ไฟล์แนบ
22 มี.ค. 2567 23.52 น. moit 2 ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) รอบ 6 เดือน MOIT2 ไฟล์แนบ
22 มี.ค. 2567 23.30 น. moit 10 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) MOIT10 ไฟล์แนบ

ติดต่อสอบถามและรับเรื่องร้องเรียน

แบบฟอร์มติดต่อและส่งเรื่องร้องเรียน

ที่อยู่และการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง
หมู่ 2 ต.ห้วยแก้ว
อ.กิ่งอำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร
โทรศัพท์ 088-2783766

แผนที่