ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

Date วันที่ เรื่อง
2021-09-01 12:49:14 1 ก.ย. 2564 EB.5 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 3 ปี 64 กันยายน
2021-09-01 12:46:49 1 ก.ย. 2564 EB.5 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 3 ปี 64 สิงหาคม
2021-09-01 12:37:06 1 ก.ย. 2564 EB.5 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 3 ปี 64 กรกฎาคม
2021-09-01 12:33:37 1 ก.ย. 2564 EB.5 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 3 ปี 64 มิถุนายน
2021-09-01 12:28:19 1 ก.ย. 2564 EB.5 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 3 ปี 64 พฤษภาคม
2021-09-01 12:12:19 1 ก.ย. 2564 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย จ้างเหมายริการพนักงานธุรการ เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564
2021-09-01 12:07:29 1 ก.ย. 2564 ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย จ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564
2021-09-01 11:59:31 1 ก.ย. 2564 EB 4 ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย จ้างเหมาบริการการเงิน เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564
2021-09-01 11:53:21 1 ก.ย. 2564 EB 4 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย จ้างเหมาบริการการเงิน เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564
2021-09-01 11:41:49 1 ก.ย. 2564 EB.5 รายงานผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 3 ปี 64
2020-12-04 13:22:48 4 ธ.ค. 2563 แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ ปี 2564
2020-12-04 13:21:42 4 ธ.ค. 2563 แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว ปี 2564
2020-12-04 13:20:25 4 ธ.ค. 2563 แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานปี 2564
2020-12-04 10:51:20 4 ธ.ค. 2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
2020-03-05 13:44:06 5 มี.ค. 2563 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
2020-01-02 15:00:50 2 ม.ค. 2563 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมารายเดือน