ITA 2564

ปีงบประมาณ 2564

 • EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
 • EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติ
 • EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 • EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

 • EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
 • EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

 • EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 • EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
 • EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

 • EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
 • EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลผระโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
 • EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภาบในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 • EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"
 • EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG"
 • EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงาน

ITA 2564

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง EB
2020-12-15 17:03:05 15 ธ.ค. 2563 EB8 ข้อ2 ประกาศรายงานการประเมินผลรอบ2 ปี 2563 EB8
2020-12-15 16:50:03 15 ธ.ค. 2563 EB8 ข้อ3 หสักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 รอบ 2 EB8
2020-12-15 16:48:09 15 ธ.ค. 2563 EB8ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการรอบ 2 ประจำปี2563 EB8
2020-12-15 16:20:58 15 ธ.ค. 2563 EB5 ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB5
2020-12-15 16:20:03 15 ธ.ค. 2563 EB5ข้อ2 แบบสรุป สขร.1 เดือนธันวาคม 2563 EB5
2020-12-15 16:19:16 15 ธ.ค. 2563 EB5 ข้อ2 แบบสรุป สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563 EB5
2020-12-15 16:18:17 15 ธ.ค. 2563 EB5ข้อ2 แบบสรุป สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563 EB5
2020-12-15 16:10:09 15 ธ.ค. 2563 EB5 ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB5
2020-12-15 16:08:56 15 ธ.ค. 2563 EB5ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบสขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือนต.ค.-ธ.ค.63 EB5
2020-12-15 16:07:40 15 ธ.ค. 2563 EB5ข้อ1 บันทึกรายงานผู้บริหารทราบและขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน EB5
2020-12-15 15:17:52 15 ธ.ค. 2563 EB4ข้อ3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564 ชุดที่2 EB4
2020-12-15 15:16:35 15 ธ.ค. 2563 EB4ข้อ3.3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564 ชุดที่1 EB4
2020-12-15 14:56:04 15 ธ.ค. 2563 EB4ข้อ3.2หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB4
2020-12-15 13:29:45 15 ธ.ค. 2563 EB4ข้อ3.1 หนังสือแจ้งเวียนคำสั่งพร้อมแนวทางตรวจสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง EB4
2020-12-15 13:27:40 15 ธ.ค. 2563 EB4ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯปีงบ2564 EB4
2020-12-15 13:26:05 15 ธ.ค. 2563 EB4ข้อ2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการฯ EB4
2020-12-15 13:24:45 15 ธ.ค. 2563 EB4ข้อ1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ EB4
2020-12-15 12:39:49 15 ธ.ค. 2563 EB3 ข้อ1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและสั่งการฯเผยแพร่ EB3
2020-12-15 12:29:31 15 ธ.ค. 2563 EB2ข้อ10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและการกิจสนับสนุนของหน่วยงาน EB2
2020-12-14 17:05:42 14 ธ.ค. 2563 EB2ข้อ11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการประชาชนฯ EB2
2020-12-14 15:12:15 14 ธ.ค. 2563 EB2ข้อ9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (แบบสขร.1) EB2
2020-12-14 14:06:47 14 ธ.ค. 2563 EB2ข้อ9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ EB2
2020-12-11 22:00:13 11 ธ.ค. 2563 EB4 ข้อ1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 EB4
2020-12-11 21:54:12 11 ธ.ค. 2563 EB4 ข้อ1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ EB4
2020-12-11 21:47:58 11 ธ.ค. 2563 EB3 ข้อ2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 EB3
2020-12-11 14:33:49 11 ธ.ค. 2563 EB2 ข้อ 9.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ EB2
2020-12-09 16:37:03 9 ธ.ค. 2563 EB2ข้อ9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี EB2
2020-12-09 16:30:33 9 ธ.ค. 2563 EB2ข้อ9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) EB2
2020-12-09 15:42:53 9 ธ.ค. 2563 EB2 ข้อ8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ EB2
2020-12-09 15:35:26 9 ธ.ค. 2563 EB2 ข้อ7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ EB2
2020-12-09 15:33:08 9 ธ.ค. 2563 EB2 ข้อ6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ EB2
2020-12-09 15:17:09 9 ธ.ค. 2563 EB2ข้อ 5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ EB2
2020-12-09 15:11:13 9 ธ.ค. 2563 EB2 ข้อ4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน EB2
2020-12-09 12:58:21 9 ธ.ค. 2563 EB2 ข้อ3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) EB2
2020-12-09 12:48:54 9 ธ.ค. 2563 EB2ข้อ2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน EB2
2020-12-09 12:46:29 9 ธ.ค. 2563 EB2 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) EB2
2020-12-09 12:38:41 9 ธ.ค. 2563 EB2 1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน EB2
2020-12-09 12:34:41 9 ธ.ค. 2563 EB2.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 EB2
2020-12-09 12:30:54 9 ธ.ค. 2563 EB2.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 EB2
2020-12-09 10:53:09 9 ธ.ค. 2563 EB4 ข้อ 1.1 บันทึกรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ฯ EB4
2020-12-08 15:13:09 8 ธ.ค. 2563 EB2.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 EB2
2020-12-08 15:09:18 8 ธ.ค. 2563 EB2.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม EB2
2020-12-08 14:59:40 8 ธ.ค. 2563 EB2.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH EB2
2020-12-08 14:55:52 8 ธ.ค. 2563 EB2.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน EB2
2020-12-08 14:48:22 8 ธ.ค. 2563 EB 2.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน EB2
2020-12-08 14:44:00 8 ธ.ค. 2563 EB2ข้อ1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 EB2
2020-12-08 14:36:14 8 ธ.ค. 2563 EB2.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน EB2
2020-12-08 14:28:54 8 ธ.ค. 2563 EB2.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง EB2
2020-12-08 13:37:27 8 ธ.ค. 2563 EB2.1 ผู้บริหาร ตำแหน่ง เบอร์โทรติดต่อ EB2
2020-12-04 13:42:18 4 ธ.ค. 2563 EB1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน EB1
2020-12-04 13:40:07 4 ธ.ค. 2563 EB1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน EB1
2020-12-04 13:39:05 4 ธ.ค. 2563 EB1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน EB1
2020-12-04 13:37:28 4 ธ.ค. 2563 EB1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน EB1
2020-12-04 13:27:00 4 ธ.ค. 2563 EB1.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ EB1
2020-12-04 13:22:48 4 ธ.ค. 2563 แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ ปี 2564
2020-12-04 13:21:42 4 ธ.ค. 2563 แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว ปี 2564
2020-12-04 13:20:25 4 ธ.ค. 2563 แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานปี 2564
2020-12-04 10:51:20 4 ธ.ค. 2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
2020-11-05 13:46:53 5 พ.ย. 2563 ประกาศขายทอดตลาด
2020-10-02 13:50:00 2 ต.ค. 2563 EB2.3 โครงสร้างของหน่วยงาน EB2
2020-10-01 13:45:56 1 ต.ค. 2563 EB2.2 นโยบายผู้บริหาร EB2