วิสัยทัศน์

บึงนารางน่าอยู่ ก้าวไกลเทคโนโลยี ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ทุกภาคีมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพระดับอำเภอ และตำบลโดยทุกภาคีมีส่วนร่วม แบบบูรณาการ
2. ให้บริการด้านสุขภาพทั้งการรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ประชาชน
3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชน
5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในงานและมีความสุขในการทำงาน

ประกาศ

20 มี.ค. 2567 23.43 น. moit 2.18.ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน MOIT2 ไฟล์แนบ
20 มี.ค. 2567 23.43 น. moit 2.18.ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน MOIT2 ไฟล์แนบ
20 มี.ค. 2567 23.18 น. moit 4.3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4 ไฟล์แนบ
20 มี.ค. 2567 23.18 น. moit 4.3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4 ไฟล์แนบ
20 มี.ค. 2567 23.17 น. moit 4.2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4 ไฟล์แนบ

23 มี.ค. 2567 05.04 น. MOIT13ข้อ3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13 ไฟล์แนบ
23 มี.ค. 2567 05.04 น. MOIT13ข้อ3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13 ไฟล์แนบ
22 มี.ค. 2567 23.52 น. moit 2 ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) รอบ 6 เดือน MOIT2 ไฟล์แนบ
22 มี.ค. 2567 23.52 น. moit 2 ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) รอบ 6 เดือน MOIT2 ไฟล์แนบ
22 มี.ค. 2567 23.30 น. moit 10 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) MOIT10 ไฟล์แนบ

ติดต่อสอบถามและรับเรื่องร้องเรียน

แบบฟอร์มติดต่อและส่งเรื่องร้องเรียน

ที่อยู่และการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง
หมู่ 2 ต.ห้วยแก้ว
อ.กิ่งอำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร
โทรศัพท์ 088-2783766

แผนที่