วิสัยทัศน์

บึงนารางน่าอยู่ ก้าวไกลเทคโนโลยี ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ทุกภาคีมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพระดับอำเภอ และตำบลโดยทุกภาคีมีส่วนร่วม แบบบูรณาการ
2. ให้บริการด้านสุขภาพทั้งการรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ประชาชน
3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชน
5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในงานและมีความสุขในการทำงาน

ประกาศ

ติดต่อสอบถามและรับเรื่องร้องเรียน

แบบฟอร์มติดต่อและส่งเรื่องร้องเรียน

ที่อยู่และการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง
หมู่ 2 ต.ห้วยแก้ว
อ.กิ่งอำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร
โทรศัพท์ 088-2783766

แผนที่