ข่าวประชาสัมพันธ์ 2567

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

moit 4.3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

Date วันที่ เรื่อง
2024-03-20 23:43:21 20 มี.ค. 2567 moit 2.18.ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน
2024-03-20 23:18:30 20 มี.ค. 2567 moit 4.3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-20 23:17:44 20 มี.ค. 2567 moit 4.2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
2024-03-20 23:16:48 20 มี.ค. 2567 moit 4.1.ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2024-03-20 22:37:03 20 มี.ค. 2567 moit 5.1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2
2024-03-15 06:04:17 15 มี.ค. 2567 รายงานผลตามแผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมรอบ 6 เดือน
2024-01-29 23:06:47 29 ม.ค. 2567 宣布旨在预防和解决性剥削问题的意向 工作中的骚扰和性骚扰 2024 财年
2024-01-29 23:04:11 29 ม.ค. 2567 宣布旨在预防和解决性剥削问题的意向 工作中的骚扰和性骚扰 2024 财年
2024-01-29 23:04:11 29 ม.ค. 2567 宣布旨在预防和解决性剥削问题的意向 工作中的骚扰和性骚扰 2024 财年
2024-01-03 16:58:13 3 ม.ค. 2567 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
2024-01-03 16:57:01 3 ม.ค. 2567 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
2024-01-03 16:53:37 3 ม.ค. 2567 เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
2024-01-02 13:01:11 2 ม.ค. 2567 การจัดส่งสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2023-06-26 16:03:15 26 มิ.ย. 2566 moit 5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566
2023-06-26 15:59:45 26 มิ.ย. 2566 moit 5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566
2023-06-26 15:51:22 26 มิ.ย. 2566 moit 5 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566
2023-06-26 15:40:26 26 มิ.ย. 2566 moit 5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-06-26 15:33:36 26 มิ.ย. 2566 moit 5 ไตรมาส 3 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2023-03-30 04:18:44 30 มี.ค. 2566 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
2022-12-29 18:26:43 29 ธ.ค. 2565 moit 2.18.4.ะกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
2022-12-29 18:02:44 29 ธ.ค. 2565 moit 2 .18.1.การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-12-27 14:48:01 27 ธ.ค. 2565 moit5.5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-27 14:47:13 27 ธ.ค. 2565 moit5.4.แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565
2022-12-27 14:46:15 27 ธ.ค. 2565 moit5.3.แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565
2022-12-27 14:43:43 27 ธ.ค. 2565 moit5.2.แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565
2022-12-27 14:42:21 27 ธ.ค. 2565 moit5.1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1
2022-12-27 14:00:30 27 ธ.ค. 2565 moit4.3.3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-27 13:58:28 27 ธ.ค. 2565 moit4.3.2.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
2022-12-27 13:56:47 27 ธ.ค. 2565 moit4.3.1.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
2022-12-27 13:53:16 27 ธ.ค. 2565 moit4.2.3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-27 13:52:24 27 ธ.ค. 2565 moit4.2.2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
2022-12-27 13:49:15 27 ธ.ค. 2565 moit4.2.1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-26 18:06:32 26 ธ.ค. 2565 moit4.5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-26 18:05:38 26 ธ.ค. 2565 moit4.4.คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
2022-12-26 18:04:30 26 ธ.ค. 2565 moit4.3.แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2022-12-26 18:03:25 26 ธ.ค. 2565 moit4.2.หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2022-12-26 18:01:58 26 ธ.ค. 2565 moit4.1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน
2022-12-26 17:05:18 26 ธ.ค. 2565 moit 3.3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-12-26 17:03:56 26 ธ.ค. 2565 moit3.2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-11-11 18:43:40 11 พ.ย. 2565 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม สสอ.บึงนาราง
2022-11-11 18:40:26 11 พ.ย. 2565 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สสอ.บึงนาราง
2022-09-05 12:59:17 5 ก.ย. 2565 moit 2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง (มิ.ย.)
2022-09-05 11:51:12 5 ก.ย. 2565 MOIT 2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
2022-09-05 11:21:36 5 ก.ย. 2565 MOIT 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)
2022-09-02 16:11:36 2 ก.ย. 2565 MOIT 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-09-02 16:09:55 2 ก.ย. 2565 MOIT 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-09-02 16:04:43 2 ก.ย. 2565 MOIT 4 รายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-09-02 15:42:28 2 ก.ย. 2565 MOIT 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-09-02 15:41:21 2 ก.ย. 2565 MOIT 5 แบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565
2022-09-02 15:39:43 2 ก.ย. 2565 MOIT 5 แบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565
2022-09-02 15:38:29 2 ก.ย. 2565 MOIT 5 แบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565
2022-09-02 15:35:49 2 ก.ย. 2565 MOIT 5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-07-05 12:06:18 5 ก.ค. 2565 อินโฟกราฟิก (Infographic) เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข (4 ห้าม 3 ต้อง)
2022-06-28 09:50:25 28 มิ.ย. 2565 moit 2 17.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)
2022-06-23 10:08:47 23 มิ.ย. 2565 MOIT 22 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-06-23 10:07:30 23 มิ.ย. 2565 MOIT 22 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
2022-06-23 10:04:04 23 มิ.ย. 2565 MOIT 22 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
2022-06-23 10:02:51 23 มิ.ย. 2565 MOIT 22 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
2022-06-23 10:01:29 23 มิ.ย. 2565 MOTI 22 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2022-06-23 09:56:34 23 มิ.ย. 2565 MOIT22 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-06-22 16:51:28 22 มิ.ย. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (แบบ สขร.)
2022-06-22 16:50:32 22 มิ.ย. 2565 แบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2565
2022-06-22 16:49:32 22 มิ.ย. 2565 แบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565
2022-06-22 16:48:15 22 มิ.ย. 2565 moit 5 แบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565
2022-06-22 16:45:30 22 มิ.ย. 2565 moit 5 ไตรมาส 3 .1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-06-22 15:55:18 22 มิ.ย. 2565 moit 4 ข้อ 2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-06-22 15:51:34 22 มิ.ย. 2565 รายงานผลการmoit 4 ข้อ 2.2 ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
2022-06-22 15:44:03 22 มิ.ย. 2565 moit 4 ข้อ2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-30 13:06:20 30 มี.ค. 2565 MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
2022-03-30 13:04:08 30 มี.ค. 2565 MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
2022-03-30 13:02:35 30 มี.ค. 2565 MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
2022-03-30 13:00:54 30 มี.ค. 2565 MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
2022-03-30 12:58:51 30 มี.ค. 2565 MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
2022-03-30 12:56:32 30 มี.ค. 2565 MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
2022-03-29 15:34:47 29 มี.ค. 2565 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-29 15:30:30 29 มี.ค. 2565 มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18
2022-03-29 15:28:10 29 มี.ค. 2565 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2022-03-25 16:29:41 25 มี.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-25 16:13:34 25 มี.ค. 2565 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...
2022-03-25 11:43:11 25 มี.ค. 2565 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
2022-03-23 16:28:27 23 มี.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-23 16:27:30 23 มี.ค. 2565 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
2022-03-23 16:24:59 23 มี.ค. 2565 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม
2022-03-23 16:24:12 23 มี.ค. 2565 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ ของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คง
2022-03-23 16:22:49 23 มี.ค. 2565 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 11:39:06 16 มี.ค. 2565 MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 11:37:54 16 มี.ค. 2565 MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-03-16 11:31:10 16 มี.ค. 2565 MOIT4 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 10:14:23 16 มี.ค. 2565 MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-16 10:12:52 16 มี.ค. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565
2022-03-16 10:11:36 16 มี.ค. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565
2022-03-16 10:10:16 16 มี.ค. 2565 MOIT5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565
2022-03-16 10:00:42 16 มี.ค. 2565 MOIT5 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-03-14 14:52:35 14 มี.ค. 2565 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
2022-03-14 14:49:49 14 มี.ค. 2565 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
2022-03-14 14:47:32 14 มี.ค. 2565 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
2022-03-14 14:35:19 14 มี.ค. 2565 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
2022-03-14 14:28:41 14 มี.ค. 2565 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
2022-01-05 06:58:32 5 ม.ค. 2565 ใบสมัคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
2022-01-05 06:45:44 5 ม.ค. 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สสอ.บึงนาราง
2021-12-29 17:31:23 29 ธ.ค. 2564 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)
2021-12-29 17:22:34 29 ธ.ค. 2564 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-12-29 17:19:23 29 ธ.ค. 2564 รายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-12-29 17:14:16 29 ธ.ค. 2564 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2021-12-29 17:03:14 29 ธ.ค. 2564 ผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
2021-12-29 16:42:21 29 ธ.ค. 2564 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-12-29 10:59:29 29 ธ.ค. 2564 นโยบายของผู้บริหาร
2021-12-29 10:50:29 29 ธ.ค. 2564 ข้อมูลผู้บริหาร
2021-12-29 10:36:15 29 ธ.ค. 2564 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
2021-12-29 10:21:37 29 ธ.ค. 2564 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2021-12-29 10:15:39 29 ธ.ค. 2564 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
2021-12-29 09:45:07 29 ธ.ค. 2564 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
2021-12-29 09:33:19 29 ธ.ค. 2564 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
2021-12-29 09:23:04 29 ธ.ค. 2564 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
2021-12-29 09:16:44 29 ธ.ค. 2564 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
2021-12-29 09:04:25 29 ธ.ค. 2564 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
2021-12-29 08:48:06 29 ธ.ค. 2564 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
2021-12-28 16:26:49 28 ธ.ค. 2564 MOIT2 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
2021-12-27 08:42:39 27 ธ.ค. 2564 ประกาศ นโยบาย"งดการให้และรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด" จากการปฏิบัติงาน
2021-09-01 16:26:56 1 ก.ย. 2564 EB 4 ไตรมาส1 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563 (*สำหรับหน่วยงานที่มีการแนบมาก่อนหน้าแล้ว)
2021-09-01 15:39:00 1 ก.ย. 2564 EB.16 ภาพถ่ายเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
2021-09-01 15:37:17 1 ก.ย. 2564 EB.16 ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ไตรมาส 2
2021-09-01 15:35:05 1 ก.ย. 2564 EB.16 ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
2021-09-01 15:29:53 1 ก.ย. 2564 EB.16 ขอเผยแพร่เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
2021-09-01 15:24:51 1 ก.ย. 2564 EB15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
2021-09-01 15:23:41 1 ก.ย. 2564 EB15.3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
2021-09-01 15:22:41 1 ก.ย. 2564 EB15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
2021-09-01 15:19:28 1 ก.ย. 2564 EB 15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-09-01 14:56:13 1 ก.ย. 2564 EB14 หนังสือเวียนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง
2021-09-01 14:52:00 1 ก.ย. 2564 EB14 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง
2021-09-01 14:46:40 1 ก.ย. 2564 EB14 ขอเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง
2021-06-14 16:14:25 14 มิ.ย. 2564 EB8.4 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1/2564
2021-06-14 16:09:44 14 มิ.ย. 2564 EB8 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1/2564
2021-03-11 16:55:13 11 มี.ค. 2564 EB24 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2021-03-11 16:54:24 11 มี.ค. 2564 EB24 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
2021-03-11 16:53:39 11 มี.ค. 2564 EB24 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2021-03-11 16:52:34 11 มี.ค. 2564 EB24 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2021-03-11 16:32:14 11 มี.ค. 2564 EB.20 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
2021-03-11 16:26:31 11 มี.ค. 2564 EB 22 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม
2021-03-11 16:25:38 11 มี.ค. 2564 EB 22 ข้อ 4 รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
2021-03-11 16:23:19 11 มี.ค. 2564 EB 22 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ
2021-03-11 16:23:07 11 มี.ค. 2564 EB.20 ข้อ 2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2021-03-11 16:22:51 11 มี.ค. 2564 EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
2021-03-11 16:22:22 11 มี.ค. 2564 EB 22 ข้อ 1.2 โครงการ
2021-03-11 16:21:05 11 มี.ค. 2564 EB 22 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
2021-03-11 16:19:34 11 มี.ค. 2564 EB.20 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2021-03-11 16:03:10 11 มี.ค. 2564 EB ข้อ 3.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564
2021-03-11 16:02:17 11 มี.ค. 2564 EB 11 ข้อ 2.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564
2021-03-11 16:01:04 11 มี.ค. 2564 EB 11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-11 15:57:04 11 มี.ค. 2564 EB.9 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
2021-03-11 15:55:22 11 มี.ค. 2564 EB.9 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
2021-03-11 15:52:42 11 มี.ค. 2564 EB.9 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
2021-03-11 15:50:01 11 มี.ค. 2564 EB.9 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
2021-03-11 15:36:13 11 มี.ค. 2564 EB12 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-11 15:35:42 11 มี.ค. 2564 EB12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
2021-03-11 15:35:02 11 มี.ค. 2564 EB12 ข้อ 4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
2021-03-11 15:34:05 11 มี.ค. 2564 EB12 ข้อ 3รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
2021-03-11 15:32:35 11 มี.ค. 2564 EB12 ข้อ 2 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
2021-03-11 15:32:02 11 มี.ค. 2564 EB12 ข้อ 1.2 โครงการ / กิจกรรม
2021-03-11 15:31:15 11 มี.ค. 2564 EB 12ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-11 15:10:11 11 มี.ค. 2564 EB.9 โครงการ
2021-03-11 15:07:01 11 มี.ค. 2564 EB.9 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
2021-03-11 14:54:19 11 มี.ค. 2564 EB.6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
2021-03-11 14:19:00 11 มี.ค. 2564 EB.6 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2021-03-11 12:49:37 11 มี.ค. 2564 EB19.4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-11 12:49:03 11 มี.ค. 2564 EB19.3รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2021-03-11 12:48:25 11 มี.ค. 2564 EB19.2สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2021-03-11 12:47:39 11 มี.ค. 2564 EB19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2021-03-11 12:34:09 11 มี.ค. 2564 EB7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-03-11 12:15:14 11 มี.ค. 2564 EB18 ข้อ 2.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-11 12:11:59 11 มี.ค. 2564 EB18 ข้อ 2.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
2021-03-11 12:10:58 11 มี.ค. 2564 EB18 ข้อ 2.3แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
2021-03-11 12:04:44 11 มี.ค. 2564 EB7.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-03-11 12:03:01 11 มี.ค. 2564 EB 18 ข้อ 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
2021-03-11 12:00:25 11 มี.ค. 2564 EB18 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-11 11:59:41 11 มี.ค. 2564 EB7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
2021-03-11 11:59:03 11 มี.ค. 2564 EB 18 ข้อ1.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน
2021-03-11 11:56:04 11 มี.ค. 2564 EB7.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
2021-03-11 11:52:34 11 มี.ค. 2564 EB7 .1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-10 19:06:55 10 มี.ค. 2564 EB23.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน
2021-03-10 19:04:06 10 มี.ค. 2564 EB15 แบบฟอร์มการยืมพัสดุใช้คงรูปและพัสดุประเภทการใช้สิ้นเปลือง
2021-03-10 19:01:58 10 มี.ค. 2564 EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการยืมพัสดุใช้คงรูปและพัสดุประเภทการใช้สิ้นเปลือง
2021-03-10 19:00:28 10 มี.ค. 2564 EB 23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ..
2021-03-10 18:59:39 10 มี.ค. 2564 EB 23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
2021-03-10 18:58:43 10 มี.ค. 2564 EB 23.4กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง
2021-03-10 18:56:50 10 มี.ค. 2564 EB14 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง
2021-03-10 18:54:20 10 มี.ค. 2564 EB14 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง
2021-03-10 18:44:47 10 มี.ค. 2564 EB17.3 ผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-03-10 18:42:45 10 มี.ค. 2564 EB17.2ผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-03-10 18:41:18 10 มี.ค. 2564 EB17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-03-10 18:17:03 10 มี.ค. 2564 EB 16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
2021-03-10 18:16:15 10 มี.ค. 2564 EB 16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
2021-03-10 18:13:57 10 มี.ค. 2564 EB 16 ข้อ 2บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2021-03-10 18:12:17 10 มี.ค. 2564 EB 16 ข้อ 1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
2021-03-10 17:38:34 10 มี.ค. 2564 EB13 ข้อ 4 รายงานผลกำหนดมาตราการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
2021-03-10 17:32:02 10 มี.ค. 2564 EB13 ข้อ 3 มาตราการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
2021-03-10 17:25:44 10 มี.ค. 2564 EB5 ข้อ2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม
2021-03-10 17:13:35 10 มี.ค. 2564 EB5 ข้อ2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม
2021-03-10 17:13:02 10 มี.ค. 2564 EB5 ข้อ2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์
2021-03-10 17:11:25 10 มี.ค. 2564 EB5 ข้อ2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม
2021-03-10 17:03:17 10 มี.ค. 2564 EB13 ข้อ 1 คำสั่งมาตราการ ป้องกันการรับสินบน และการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2021-03-10 16:49:19 10 มี.ค. 2564 EB2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี งบประมาณ 64
2021-03-10 15:08:43 10 มี.ค. 2564 หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 ชุดที่ 2
2021-03-10 14:56:37 10 มี.ค. 2564 หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 ชุดที่ 1
2020-12-04 13:27:00 4 ธ.ค. 2563 EB1.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
2020-11-05 13:46:53 5 พ.ย. 2563 ประกาศขายทอดตลาด
2020-03-11 14:30:38 11 มี.ค. 2563 EB2.3.3.3หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบจนท.เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2020-03-11 11:54:23 11 มี.ค. 2563 EB2 ข้อ3.2.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 /2563
2020-03-05 14:41:37 5 มี.ค. 2563 EB23.3 แบบขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน
2020-03-03 15:44:07 3 มี.ค. 2563 EB17.2 มาตรการรับสินบนและการเงินบริจาค
2019-12-13 13:29:05 13 ธ.ค. 2562 EB 1.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
2019-12-13 13:29:05 13 ธ.ค. 2562 EB 1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
2019-12-13 13:29:05 13 ธ.ค. 2562 EB2.1 บันทึกข้อความ ลงนามและขอเผยแพร่ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
2019-12-13 13:29:05 13 ธ.ค. 2562 EB2.2 ข้อสั่งการในการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส
2019-12-13 13:26:48 13 ธ.ค. 2562 EB 1.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 และขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์