ข่าวประชาสัมพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB2.1 บันทึกข้อความ ลงนามและขอเผยแพร่ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง


บันทึกข้อความ ลงนามและขอเผยแพร่ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

Date วันที่ เรื่อง
2021-03-11 16:55:13 11 มี.ค. 2564 EB24 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2021-03-11 16:54:24 11 มี.ค. 2564 EB24 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
2021-03-11 16:53:39 11 มี.ค. 2564 EB24 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2021-03-11 16:52:34 11 มี.ค. 2564 EB24 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2021-03-11 16:32:14 11 มี.ค. 2564 EB.20 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
2021-03-11 16:27:52 11 มี.ค. 2564 EB.20 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2021-03-11 16:26:31 11 มี.ค. 2564 EB 22 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม
2021-03-11 16:25:38 11 มี.ค. 2564 EB 22 ข้อ 4 รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
2021-03-11 16:23:19 11 มี.ค. 2564 EB 22 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ
2021-03-11 16:23:07 11 มี.ค. 2564 EB.20 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2021-03-11 16:22:51 11 มี.ค. 2564 EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
2021-03-11 16:22:22 11 มี.ค. 2564 EB 22 ข้อ 1.2 โครงการ
2021-03-11 16:21:05 11 มี.ค. 2564 EB 22 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ
2021-03-11 16:19:34 11 มี.ค. 2564 EB.20 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2021-03-11 16:03:10 11 มี.ค. 2564 EB ข้อ 3.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564
2021-03-11 16:02:17 11 มี.ค. 2564 EB 11 ข้อ 2.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564
2021-03-11 16:01:04 11 มี.ค. 2564 EB 11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-11 15:57:04 11 มี.ค. 2564 EB.9 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
2021-03-11 15:55:22 11 มี.ค. 2564 EB.9 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
2021-03-11 15:52:42 11 มี.ค. 2564 EB.9 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
2021-03-11 15:50:01 11 มี.ค. 2564 EB.9 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
2021-03-11 15:36:13 11 มี.ค. 2564 EB12 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-11 15:35:42 11 มี.ค. 2564 EB12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
2021-03-11 15:35:02 11 มี.ค. 2564 EB12 ข้อ 4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
2021-03-11 15:34:05 11 มี.ค. 2564 EB12 ข้อ 3รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
2021-03-11 15:32:35 11 มี.ค. 2564 EB12 ข้อ 2 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
2021-03-11 15:32:02 11 มี.ค. 2564 EB12 ข้อ 1.2 โครงการ / กิจกรรม
2021-03-11 15:31:15 11 มี.ค. 2564 EB 12ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-11 15:10:11 11 มี.ค. 2564 EB.9 โครงการ
2021-03-11 15:07:01 11 มี.ค. 2564 EB.9 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
2021-03-11 14:54:19 11 มี.ค. 2564 EB.6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564
2021-03-11 14:19:00 11 มี.ค. 2564 EB.6 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2021-03-11 12:49:37 11 มี.ค. 2564 EB19.4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-11 12:49:03 11 มี.ค. 2564 EB19.3รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2021-03-11 12:48:25 11 มี.ค. 2564 EB19.2สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2021-03-11 12:47:39 11 มี.ค. 2564 EB19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2021-03-11 12:34:09 11 มี.ค. 2564 EB7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-03-11 12:15:14 11 มี.ค. 2564 EB18 ข้อ 2.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-11 12:11:59 11 มี.ค. 2564 EB18 ข้อ 2.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
2021-03-11 12:10:58 11 มี.ค. 2564 EB18 ข้อ 2.3แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
2021-03-11 12:04:44 11 มี.ค. 2564 EB7.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-03-11 12:03:01 11 มี.ค. 2564 EB 18 ข้อ 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
2021-03-11 12:00:25 11 มี.ค. 2564 EB18 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-11 11:59:41 11 มี.ค. 2564 EB7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
2021-03-11 11:59:03 11 มี.ค. 2564 EB 18 ข้อ1.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน
2021-03-11 11:56:04 11 มี.ค. 2564 EB7.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
2021-03-11 11:52:34 11 มี.ค. 2564 EB7 .1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2021-03-10 19:06:55 10 มี.ค. 2564 EB23.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน
2021-03-10 19:04:06 10 มี.ค. 2564 EB15 แบบฟอร์มการยืมพัสดุใช้คงรูปและพัสดุประเภทการใช้สิ้นเปลือง
2021-03-10 19:01:58 10 มี.ค. 2564 EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการยืมพัสดุใช้คงรูปและพัสดุประเภทการใช้สิ้นเปลือง
2021-03-10 19:00:28 10 มี.ค. 2564 EB 23.3 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ..
2021-03-10 18:59:39 10 มี.ค. 2564 EB 23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
2021-03-10 18:58:43 10 มี.ค. 2564 EB 23.4กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง
2021-03-10 18:56:50 10 มี.ค. 2564 EB14 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง
2021-03-10 18:54:20 10 มี.ค. 2564 EB14 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง
2021-03-10 18:44:47 10 มี.ค. 2564 EB17.3 ผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-03-10 18:42:45 10 มี.ค. 2564 EB17.2ผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-03-10 18:41:18 10 มี.ค. 2564 EB17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-03-10 18:17:03 10 มี.ค. 2564 EB 16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
2021-03-10 18:16:15 10 มี.ค. 2564 EB 16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
2021-03-10 18:13:57 10 มี.ค. 2564 EB 16 ข้อ 2บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2021-03-10 18:12:17 10 มี.ค. 2564 EB 16 ข้อ 1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
2021-03-10 17:38:34 10 มี.ค. 2564 EB13 ข้อ 4 รายงานผลกำหนดมาตราการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
2021-03-10 17:32:02 10 มี.ค. 2564 EB13 ข้อ 3 มาตราการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
2021-03-10 17:25:44 10 มี.ค. 2564 EB5 ข้อ2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม
2021-03-10 17:13:35 10 มี.ค. 2564 EB5 ข้อ2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม
2021-03-10 17:13:02 10 มี.ค. 2564 EB5 ข้อ2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์
2021-03-10 17:11:25 10 มี.ค. 2564 EB5 ข้อ2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม
2021-03-10 17:03:17 10 มี.ค. 2564 EB13 ข้อ 1 คำสั่งมาตราการ ป้องกันการรับสินบน และการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2021-03-10 16:49:19 10 มี.ค. 2564 EB2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี งบประมาณ 64
2021-03-10 15:08:43 10 มี.ค. 2564 หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 ชุดที่ 2
2021-03-10 14:56:37 10 มี.ค. 2564 หลักฐานใบสำคัญเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 ชุดที่ 1
2020-12-04 13:27:00 4 ธ.ค. 2563 EB1.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
2020-11-05 13:46:53 5 พ.ย. 2563 ประกาศขายทอดตลาด
2020-03-11 14:30:38 11 มี.ค. 2563 EB2.3.3.3หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบจนท.เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2020-03-11 11:54:23 11 มี.ค. 2563 EB2 ข้อ3.2.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 /2563
2020-03-05 14:41:37 5 มี.ค. 2563 EB23.3 แบบขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน
2020-03-03 15:44:07 3 มี.ค. 2563 EB17.2 มาตรการรับสินบนและการเงินบริจาค
2019-12-13 13:29:05 13 ธ.ค. 2562 EB 1.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
2019-12-13 13:29:05 13 ธ.ค. 2562 EB 1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
2019-12-13 13:29:05 13 ธ.ค. 2562 EB2.1 บันทึกข้อความ ลงนามและขอเผยแพร่ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
2019-12-13 13:29:05 13 ธ.ค. 2562 EB2.2 ข้อสั่งการในการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส
2019-12-13 13:26:48 13 ธ.ค. 2562 EB 1.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 และขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์