ITA

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB 24 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตฯ ณ 31 ก.ค.63


รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตฯ ณ 31 ก.ค.63

ดัชนีความโปร่งใส

ความรับผิดชอบ

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน