ITA 2567

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

moit 10 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)


ปีงบประมาณ 2567 (คู่มือการประเมิน MOPH ITA 2567)

ITA 2567

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA
2024-03-23 05:04:00 23 มี.ค. 2567 MOIT13ข้อ3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2024-03-22 23:30:24 22 มี.ค. 2567 moit 10 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) MOIT10
2024-03-22 23:26:47 22 มี.ค. 2567 moit 10 ข้อ 2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน MOIT10
2024-03-22 23:23:34 22 มี.ค. 2567 moit 10 ข้อ 2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน MOIT10
2024-03-22 23:14:58 22 มี.ค. 2567 moit 10 ข้อ 1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2024-03-22 23:07:15 22 มี.ค. 2567 moit 18 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรื่องหน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) MOIT18
2024-03-22 23:02:00 22 มี.ค. 2567 moit 18 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1. ถึงข้อ 2. MOIT18
2024-03-22 22:43:19 22 มี.ค. 2567 MOIT18 ข้อ 1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น MOIT18
2024-03-22 22:13:43 22 มี.ค. 2567 MOIT18 ข้อ 2 มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ต้องมีความสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 17 MOIT18
2024-03-22 21:11:38 22 มี.ค. 2567 MOIT22 ข้อ 3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT22
2024-03-22 21:07:28 22 มี.ค. 2567 MOIT22 ข้อ 2 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT22
2024-03-22 21:03:41 22 มี.ค. 2567 MOIT22 ข้อ 1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT22
2024-03-22 16:30:00 22 มี.ค. 2567 MOIT6 ข้อ2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แนบตามข้อ 2.1) MOIT6
2024-03-22 16:27:00 22 มี.ค. 2567 MOIT14 ข้อ5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2024-03-22 16:25:00 22 มี.ค. 2567 MOIT14 ข้อ4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT14
2024-03-22 16:22:00 22 มี.ค. 2567 MOIT14 ข้อ3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ สิ้นเปลือง MOIT14
2024-03-22 16:20:00 22 มี.ค. 2567 MOIT14 ข้อ2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ คงทน MOIT14
2024-03-22 16:19:00 22 มี.ค. 2567 MOIT14 ข้อ1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2024-03-22 15:44:00 22 มี.ค. 2567 MOIT16 ข้อ1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2024-03-22 15:38:00 22 มี.ค. 2567 MOIT16 ข้อ1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 28 มีนาคม 2567 MOIT16
2024-03-22 15:36:00 22 มี.ค. 2567 MOIT16 ข้อ1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2024-03-22 15:14:00 22 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2024-03-22 15:13:00 22 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ4. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม MOIT20
2024-03-22 15:12:00 22 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ3. มีรายงานผลการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT20
2024-03-22 15:11:00 22 มี.ค. 2567 MOIT20ข้อ2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ MOIT20
2024-03-22 15:04:00 22 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ1.2 โครงการและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2024-03-22 15:03:00 22 มี.ค. 2567 MOIT20 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT20
2024-03-22 14:48:00 22 มี.ค. 2567 MOIT8 -ข้อ5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2024-03-22 14:42:00 22 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ4. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) แล้วแต่กรณี MOIT8
2024-03-22 14:41:00 22 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ3. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย MOIT8
2024-03-22 14:40:00 22 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT8
2024-03-22 14:39:00 22 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ1.2 โครงการอบรม MOIT8
2024-03-22 14:36:00 22 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการอบรม MOIT8
2024-03-22 14:24:00 22 มี.ค. 2567 MOIT8 ข้อ5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2024-03-22 12:56:00 22 มี.ค. 2567 MOIT13 ข้อ 2. มีรายงานการประเมินฯ ของแต่ละหน่วยงาน (ตามตัวอย่างในหน้า 78 และหน้า 79) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2024-03-22 11:29:00 22 มี.ค. 2567 MOIT16 ข้อ2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2024-03-22 11:27:00 22 มี.ค. 2567 MOIT16 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS MOIT16
2024-03-22 11:24:00 22 มี.ค. 2567 MOIT16 ข้อ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2024-03-22 10:54:00 22 มี.ค. 2567 MOIT17 ข้อ 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2024-03-22 10:46:00 22 มี.ค. 2567 MOIT17 ข้อ4. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตทั้ง 8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1-8 หน้า 97 ถึงหน้า 104) MOIT17
2024-03-22 10:43:00 22 มี.ค. 2567 MOIT17 ข้อ 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2024-03-22 10:42:00 22 มี.ค. 2567 MOIT17 ข้อ 2. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน MOIT17
2024-03-22 10:41:00 22 มี.ค. 2567 MOIT17 ข้อ 1. มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน MOIT17
2024-03-22 09:33:00 22 มี.ค. 2567 MOIT21 ข้อ5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21
2024-03-22 09:32:00 22 มี.ค. 2567 MOIT21 ข้อ 3. มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567) MOIT21
2024-03-22 09:27:00 22 มี.ค. 2567 MOIT21 4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT21
2024-03-22 09:17:00 22 มี.ค. 2567 MOIT21 ข้อ 2. มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) MOIT21
2024-03-22 09:14:00 22 มี.ค. 2567 MOIT21 ข้อ1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น MOIT21
2024-03-22 08:26:00 22 มี.ค. 2567 ภาพการจัดกิจกรรม ผลการประเมินกิจกรรม ตารางกำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม และปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้มีความเข้าใจเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม เอกสารเพื่อแสดงตนว่ากรรมการท่านใดมีผลประโยชน MOIT13
2024-03-22 08:01:00 22 มี.ค. 2567 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา MOIT13
2024-03-22 07:53:00 22 มี.ค. 2567 MOIT19 ข้อ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19
2024-03-22 07:45:00 22 มี.ค. 2567 MOIT19 ข้อ 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) ตามตัวอย่างหน้า 110 MOIT19
2024-03-22 07:44:00 22 มี.ค. 2567 MOIT19 ข้อ1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 นำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 28 มีนาคม 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผ MOIT19
2024-03-22 07:15:00 22 มี.ค. 2567 MOIT11 ข้อ 6. มีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สำหรับข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.) MOIT11
2024-03-22 06:28:00 22 มี.ค. 2567 MOIT11 ข้อ4. มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก MOIT11
2024-03-22 06:24:00 22 มี.ค. 2567 MOIT11 ข้อ 2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน) MOIT11
2024-03-22 06:18:00 22 มี.ค. 2567 MOIT11 ข้อ 3. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน) MOIT11
2024-03-22 05:56:00 22 มี.ค. 2567 MOIT11 ข้อ7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2024-03-22 05:53:00 22 มี.ค. 2567 MOIT11 ข้อ5. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT11
2024-03-22 05:44:00 22 มี.ค. 2567 MOIT11 1.2 โครงการ MOIT11
2024-03-22 05:42:00 22 มี.ค. 2567 MOIT11 ข้อ1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2024-03-22 05:02:13 22 มี.ค. 2567 MOIT13 ข้อ1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT13
2024-03-22 04:55:39 22 มี.ค. 2567 MOIT15 ข้อ1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 เท่านั้น MOIT15
2024-03-22 04:53:52 22 มี.ค. 2567 MOIT15 ข้อ 1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2024-03-22 03:57:12 22 มี.ค. 2567 MOIT15 ข้อ1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2024-03-22 03:30:30 22 มี.ค. 2567 MOIT15 ข้อ 2.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2024-03-22 03:26:50 22 มี.ค. 2567 MOIT15 ข้อ2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือฯ) จัดส่ง Link แผนปฏิบัติการฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Google Forms ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 MOIT15
2024-03-22 03:23:24 22 มี.ค. 2567 MOIT15 ข้อ2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT15
2024-03-22 03:20:05 22 มี.ค. 2567 MOIT1 ข้อ1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2024-03-22 00:12:53 22 มี.ค. 2567 moit 9ข้อ 1คู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2024-03-22 00:11:30 22 มี.ค. 2567 moit 9ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2024-03-22 00:10:02 22 มี.ค. 2567 moit 9 ข้อ 3 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม MOIT9
2024-03-22 00:08:03 22 มี.ค. 2567 moit 9ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2024-03-21 23:17:05 21 มี.ค. 2567 moit 12 ข้อ 1 ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีลักษณะเป็น Infographic No Gift Policy ในนามหัวหน้าหน่วยงานอยู่หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงา MOIT12
2024-03-21 22:41:09 21 มี.ค. 2567 moit 12 ข้อ 3มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. ตามที่หน่วยงานกำหนด MOIT12
2024-03-21 22:30:23 21 มี.ค. 2567 moit 12 ข้อ 4 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT12
2024-03-21 22:27:41 21 มี.ค. 2567 moit 12 ข้อ 2 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2024-03-21 22:18:12 21 มี.ค. 2567 moit 12 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2024-03-21 17:35:51 21 มี.ค. 2567 MOIT6 ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2024-03-21 17:29:20 21 มี.ค. 2567 MOIT6 ข้อ2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2024-03-21 17:26:18 21 มี.ค. 2567 MOIT6 ข้อ1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2024-03-21 17:17:34 21 มี.ค. 2567 MOIT6 ข้อ1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ที่ใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT6
2024-03-21 16:39:28 21 มี.ค. 2567 MOIT7 ข้อ4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2024-03-21 16:37:29 21 มี.ค. 2567 MOIT7 ข้อ3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT7
2024-03-21 16:32:03 21 มี.ค. 2567 MOIT ข้อ2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT7
2024-03-21 16:30:35 21 มี.ค. 2567 MOIT7 ข้อ1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2024-03-20 23:43:21 20 มี.ค. 2567 moit 2.18.ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน MOIT2
2024-03-20 23:18:30 20 มี.ค. 2567 moit 4.3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2024-03-20 23:17:44 20 มี.ค. 2567 moit 4.2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4
2024-03-20 23:16:48 20 มี.ค. 2567 moit 4.1.ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2024-03-20 22:42:05 20 มี.ค. 2567 moit 5.2.3.แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2567 MOIT5
2024-03-20 22:41:23 20 มี.ค. 2567 moit 5.2.2.แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 MOIT5
2024-03-20 22:40:20 20 มี.ค. 2567 moit 5.2.1แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2567 MOIT5
2024-03-20 22:39:28 20 มี.ค. 2567 moit 5.3.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2024-03-20 22:37:03 20 มี.ค. 2567 moit 5.1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 MOIT5
2024-03-15 06:04:17 15 มี.ค. 2567 รายงานผลตามแผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมรอบ 6 เดือน
2024-01-29 23:06:47 29 ม.ค. 2567 宣布旨在预防和解决性剥削问题的意向 工作中的骚扰和性骚扰 2024 财年
2024-01-29 23:04:11 29 ม.ค. 2567 宣布旨在预防和解决性剥削问题的意向 工作中的骚扰和性骚扰 2024 财年 MOIT1
2024-01-29 23:04:11 29 ม.ค. 2567 宣布旨在预防和解决性剥削问题的意向 工作中的骚扰和性骚扰 2024 财年 MOIT1
2024-01-03 16:58:13 3 ม.ค. 2567 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
2024-01-03 16:57:01 3 ม.ค. 2567 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
2024-01-03 16:53:37 3 ม.ค. 2567 เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
2024-01-02 13:01:11 2 ม.ค. 2567 การจัดส่งสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) นโยบายงดการให้และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2023-12-29 12:43:27 29 ธ.ค. 2566 MOIT1 ข้อ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-12-29 10:39:31 29 ธ.ค. 2566 MOIT1 ข้อ2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-12-27 16:08:40 27 ธ.ค. 2566 MOIT2 ข้อ11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-23 15:33:00 23 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 18.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ MOIT2
2023-12-23 15:28:00 23 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 18.3.ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-23 15:23:00 23 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 18.1.การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-12-23 15:13:00 23 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 18.2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT2
2023-12-23 14:56:00 23 ธ.ค. 2566 moit 5.3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-12-23 14:55:00 23 ธ.ค. 2566 moit 5.2.3.ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2566 MOIT5
2023-12-23 14:54:00 23 ธ.ค. 2566 moit 5.2.2.ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2566 MOIT5
2023-12-23 14:53:00 23 ธ.ค. 2566 moit 5.2.1.ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566 MOIT5
2023-12-23 14:50:00 23 ธ.ค. 2566 moit 5.1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-12-23 13:10:00 23 ธ.ค. 2566 moit 4 ข้อ 3.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-23 13:07:00 23 ธ.ค. 2566 moit 4 ข้อ 3.2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 MOIT4
2023-12-23 13:06:00 23 ธ.ค. 2566 moit 4 ข้อ 31. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-23 13:04:00 23 ธ.ค. 2566 moit 4 ข้อ 2.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-23 13:03:00 23 ธ.ค. 2566 moit 4 ข้อ2.2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT4
2023-12-23 12:55:00 23 ธ.ค. 2566 moit 4.1.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-23 12:54:00 23 ธ.ค. 2566 moit 4.1.4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ MOIT4
2023-12-23 12:51:00 23 ธ.ค. 2566 moit 4.1.3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินการและงบลงทุน MOIT4
2023-12-23 12:47:00 23 ธ.ค. 2566 moit 4.1.2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT4
2023-12-23 12:45:00 23 ธ.ค. 2566 moit 4.1.1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงา MOIT4
2023-12-23 12:42:00 23 ธ.ค. 2566 moit 3.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2023-12-23 12:40:00 23 ธ.ค. 2566 moit 3.2.2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ MOIT3
2023-12-23 12:31:00 23 ธ.ค. 2566 MOIT 3 .1.1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2023-12-23 11:03:00 23 ธ.ค. 2566 moit 4 ข้อ 2.1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-22 18:36:27 22 ธ.ค. 2566 MOIT1 ข้อ1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-12-22 18:02:46 22 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-12-22 18:01:34 22 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-12-22 17:59:07 22 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 15 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) MOIT2
2023-12-22 17:58:14 22 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 14 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-22 17:57:07 22 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2023-12-22 17:55:52 22 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT2
2023-12-22 17:52:26 22 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) MOIT2
2023-12-22 17:41:13 22 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน) MOIT2
2023-12-22 17:39:11 22 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-14 22:51:29 14 ธ.ค. 2566 moit 2ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฎิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ MOIT2
2023-12-14 22:46:01 14 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ MOIT2
2023-12-14 22:42:17 14 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT2
2023-12-14 22:39:26 14 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 MOIT2
2023-12-14 22:35:33 14 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT2
2023-12-14 22:28:04 14 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH MOIT2
2023-12-14 22:24:28 14 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและตามภารกิจของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-14 22:19:35 14 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 1.7 ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (ต้องมีครบทั้ง 5 รายการ) MOIT2
2023-12-14 22:14:41 14 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT2
2023-12-14 21:53:39 14 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-14 21:50:20 14 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT2
2023-12-14 21:45:39 14 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน MOIT2
2023-12-14 21:41:34 14 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร MOIT2
2023-12-14 21:32:24 14 ธ.ค. 2566 moit 2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (ต้องมีครบทั้ง 4 รายการ) MOIT2
2023-11-29 12:11:30 29 พ.ย. 2566 MOIT1 ข้อ 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) MOIT1
2023-11-22 18:32:35 22 พ.ย. 2566 MOIT1 ข้อ1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2 MOIT1
2023-11-22 16:30:07 22 พ.ย. 2566 MOIT1 ข้อ 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม) MOIT1
2023-11-22 16:13:00 22 พ.ย. 2566 MOIT1 ข้อ1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-11-15 10:44:00 15 พ.ย. 2566 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง
2023-11-15 10:42:00 15 พ.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม บึงนารางรักกัน ร่วมทำความดี ของสสอ.บึงนาราง
0017-03-21 17:24:00 21 มี.ค. 560 MOIT6 ข้อ1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (แนบตามข้อ 1.1) โดยเนื้อหาต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมตามหลักการสำคัญ 5 ประการ ข้างต้น และร่วมขับเค MOIT6